จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรจักร เซ็นเตอร์ ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำถ้วยรางวัลพระราชทานฯ

โล่รางวัลพระราชทานฯ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท ...

22 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไตรรวี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 499,824 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ...

22 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

21 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

14 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะ ...

27 มีนาคม 2563